> Hlavná stránka | Zásady vybavovania sťažností

Zásady vybavovania sťažností

Vážení Klienti! Cieľom našej spoločnosti je, aby naši Klienti boli spokojní s našimi službami a vybavovaním. Pre neustály rozvoj úrovne našich služieb a v záujme zvyšovania spokojnosti našich Klientov je pre nás dôležitá každá spätná informácia, ktorá súvisí s našimi produktmi, službami, spolupracovníkmi alebo s vybavovaním, resp. s celou našou spoločnosťou, bez ohľadu na to, či sú tie informácie pozitívne alebo negatívne.

V záujme správneho a efektívneho vybavenia sťažností sa riadime nasledovnými zásadami vybavenia sťažností a nasledovnou praxou:

Venujeme zvýšenú pozornosť sťažnostiam a snažíme sa o to, aby sme zvyšovali kvalitu našich produktov a služieb, zvyšujúc tak aj spokojnosť našich Klientov. Našim cieľom je, aby sme všetky sťažnosti vyšetrili dôkladne a čo najrýchlejšie, ako aj to, aby sme v každom prípade poskytli vhodnú, podrobnú odpoveď, resp. aby sme v prípade opodstatnených sťažností urobili nápravu čo najrýchlejšie. Ak vyšetrenie sťažnosti potrebuje dlhší čas, našich Klientov informuje aj počas vybavovania o tom, v akom štádiu je proces vybavenia sťažnosti a dokedy možno očakávať dôkladnú odpoveď. Hoci príslušné právne predpisy zabezpečujú 30 dňovú lehotu na samé vyšetrenie sťažnosti a na odpoveď, naši spolupracovníci venujú zvýšenú pozornosť tomu, aby naši Klienti dostali v jednoduchších prípadoch odpoveď za podstatne kratší čas.

Vaše postrehy, sťažnosti nám môžete poslať nasledovným spôsobom:

Osobne: Názory a postrehy možno nahlásiť v našom Klientskom servise. Počas osobnej návštevy môžete vyplniť a odovzdať našim spolupracovníkom dotazník Klientov, ktorí Vám poskytnú na Vašu žiadosť, ako aj formulár na ohlásenie sťažnosti v prípade sťažnosti.

Adresa našej kancelárie: 1033 Budapest, Flórián tér 1.

Stránkové hodiny:

  • pondelok-utorok-streda: 08:00-17:00
  • predĺžené stránkové hodiny vo štvrtok: 08:00-20:00
  • piatok: 08:00-15:00


K osobnému vybavovaniu si môžete zarezervovať termín telefonicky alebo na mailovej adrese klientskyservis@cig.eu.

Telefonicky: Náš telefonický klientský servis možno volať v pracovnom čase na čísle +421-233-057-830. V prípade telefonického nahlásenia môžu naši spolupracovníci žiadať aj písomné potvrdenie podania sťažnosti.

Mailom: klientskyservis@cig.eu

Listom alebo faxom: Naši Klienti môžu posielať svoje listy na adresu 1502 Budapest, Pf. 516 alebo na číslo +36-1-247-2021, na meno Klientského oddelenia poisťovne CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. V záujme efektívnejšieho vybavovania v každom prípade potrebujeme základné údaje na identifikáciu Klienta, resp. údaje o poistení alebo poisteniach (číslo poistky, číslo poistnej zmluvy, číslo ponuky).

Evidencia sťažností:

Poisťovňa vedie o sťažnostiach Klientov a o opatreniach na vybavenie, riešenie týchto sťažností osobitne identifikovateľnú elektronickú evidenciu, ktorá obsahuje

  • popis sťažnosti, označenie udalosti alebo faktu, ktorá (ktorý) je predmetom sťažnosti,
  • dátum podania sťažnosti,
  • popis opatrenia na vybavenie alebo vyriešenie sťažnosti, v prípade odmietnutia sťažnosti dôvod odmietnutia,
  • termín plnenia opatrenia podľa predošlého bodu a pomenovanie osoby zodpovednej za vybavenie, ďalej
  • dátum odpovede na sťažnosť.

Ak odpoveďou od našej spoločnosti nepovažujete Vašu sťažnosť za vybavenú, tak sa môžete obrátiť na nasledovné orgány:

Klient ako spotrebiteľ – fyzická osoba konajúca mimo okruh svojej samostatnej zárobkovej a hospodárskej činnosti – sa so svojimi mimosúdnymi spormi ohľadom uzatvorenia a plnenia poistnej zmluvy môže obrátiť na  Pénzügyi Békéltető Testület (1525 Budapest, Pf. 172). Klient nie ako spotrebiteľ sa so svojimi reklamáciami môže obrátiť na Magyar Nemzeti Bank (1534 Budapest, BKKP Pf.: 777) a taktiež môže svoje nároky uplatniť aj súdnou cestou – súdne spory patriace miestnym súdom – a Budapeštiansky súd II. a III. okrsku.
Ďakujeme Vám, že ste našu Spoločnosť ctili s vašou dôverou a zverili ste nám spravovanie vašej poistnej zmluvy!