> Hlavná stránka | Správy

Správy

Verejná akciová spoločnosť
Späť

31. augusta 2010

Verejná akciová spoločnosť

Riaditeľstvo poisťovne CIG Pannónia Életbiztosító Zrt. – v súlade s cieľmi akcionárov vytýčených počas založenia spoločnosti , ako aj v záujme realizácie ďalších obchodných plánov – rozhodlo o premene spoločnosti na verejnú akciovú spoločnosť, o zvýšení základného imania so zavedením nových akcií na verejný trh. Ďalej prijalo informáciu o vydaní akcií, ktorá je potrebná k trhovému zavedeniu akcií a k verejnému predaju, prebiehajúceho kombinovane so zavedením akcií. Spoločnosť iniciuje po úspešnom dovŕšení zavedenia akcií a verejného predaja, prebiehajúceho kombinovane so zavedením akcií zavedenie svojich kmeňových akcií do kategórie B akcií Budapeštianskej burzy cenných papierov (Budapesti Értéktőzsde – BÉT).

Riaditeľstvo poisťovne CIG Pannónia Életbiztosító Zrt. prehliadlo stav projektu zvýšenia základného imania so zavedením nových akcií na verejný trh, ako aj stav zavedenia spoločnosti na burzu a uznieslo sa na nasledovných rozhodnutiach:

  • uviedlo do platnosti akcionármi skôr prijaté uznesenie o premene formy fungovania spoločnosti na verejnú akciovú spoločnosť a o prijatí nových stanov,
  • vzhľadom na zmenu formy fungovania rozhodlo o zmene názvu spoločnosti, na základe čoho spoločnosť od 1. septembra 2010 pokračuje svoju činnosť pod názvom CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.,
  • uviedlo do platnosti valným zhromaždením prijaté uznesenie o zvolení členov auditovej komisie, na základe ktorej sa od 1. septembra 2010 stali členmi auditovej komisie dr. József Bayer, Charles J.L.T. Kovács a Attila Gergely Vizi,
  • prijalo rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti so zavedením nových akcií na verejný trh a
  • prijalo informáciu o vydaní akcií, ktorá je potrebná k zavedeniu akcií na verejný trh a ktorú má povoliť Štátna inšpekcia finančných organizácií (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete). K zavedeniu nových akcií spoločnosti dôjde súbežne s predajom akcií súčasných akcionárov, prostredníctvom kombinovaného postupu predaja.

Poisťovňa CIG Pannónia Életbiztosító Zrt. v uplynulých mesiacoch pokračovala pomocou externých poradcov v príprave premeny spoločnosti na verejnú akciovú spoločnosť, v príprave zvýšenia základného imania so zavedením akcií na verejný trh a v príprave verejného predaja. Hlavným organizátorom procesu je spoločnosť Equilor Befektetési Zrt., predajným partnerom MKB Bank Zrt., právnym poradcom spoločnosti je advokátska kancelária DLA Piper Horváth és Társai Ügyvédi Iroda. Spoločnosť dňa 1. septembra podá Štátnej inšpekcii finančných organizácií (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) žiadosť o povolenie informácie o vydaní akcií; táto informácia je potrebná k zavedeniu akcií na verejný trh a k verejnému predaju.

Podrobnosti zavedenia na verejný trh a verejného predaja bude obsahovať informácia o vydaní akcií, ktorú má povoliť Štátna inšpekcia finančných organizácií (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) a po povolení zverejniť spoločnosť.

Poisťovňa CIG Pannónia Életbiztosító Zrt.

Nedošlo a ani nedôjde k registrácii akcií, resp. k ich zavedeniu na regulovaný trh podľa platných ustanovení zákona Spojených štátov amerických z roku 1933 o cenných papieroch (Securities Act). V súlade s týmto faktom akcie nebudú v Spojených štátoch amerických ponúknuté, predané alebo prenesené ani sprostredkovane, ani bezprostredne, okrem tých transakcií, ku ktorým v zmysle zákona Securities Act nie je potrebná registrácia akcií. Okrem toho akcie nebudú ponúknuté, predané alebo prenesené ani sprostredkovane, ani bezprostredne v Spojenom kráľovstve, Japonsku, Kanade, Austrálii alebo v ktoromkoľvek inom štáte, v ktorom bez súhlasu miestnych príslušných úradov nemôžu byť ponúknuté, predané alebo prenesené.

Článok patrí do nasledovných kategórií: Burzové informácie