> Hlavná stránka | Správy

Správy

Spoločnosť CIG Pannónia začala rok so ziskom 508 miliónov forintov po zdanení
Späť

Spoločnosť CIG Pannónia začala rok so ziskom 508 miliónov forintov po zdanení

Príjem z poistného za prvé tri mesiace dosiahol výšku 6,278 mld. forintov vďaka 10 % nárastu neživotného poistenia a rastúcemu dopytu po dôchodkovom, zdravotnom a skupinovom poistení – uvádza sa v prvej štvrťročnej predbežnej burzovej správe spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Budapešť, 21. 5. 2019. – Spoločnosť CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. dnes zverejnila svoju konsolidovanú neauditovanú účtovnú závierku obsahujúcu finančné údaje za prvý štvrťrok 2019 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS). Zisk po zdanení na úrovni skupiny je vo výške 508 miliónov forintov a celkový súhrnný výsledok predstavoval zisk na úrovni 359 miliónov forintov.

Za prvé tri mesiace príjmy z poistného mierne prevýšili hodnotu dosiahnutú za prvý štvrťrok roku 2018 a dosiahli úroveň 6,278 mld. forintov. Odvetvie neživotného poistenia aj naďalej dosahuje vynikajúce výsledky, kedy sa príjmy z poistného zvýšili o 10 percent podľa IFRS. Zisk v odvetví životného poistenia dosiahol 94 % hodnoty príjmov z poistného za prvý štvrťrok roku 2018.

V porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka sa počet nových zmlúv životného poistenia významne zvýšil o 55 % a dosiahol úroveň 1 186 miliárd forintov. Zlepšenie nadväzuje na posun produktového mixu smerom k rizikovým a tradičným produktom, vrátane aj rozmachu skupinových poistení. Dopyt po produktoch dôchodkového a zdravotného poistenia zostáva naďalej silný.
Dobrý začiatok zaznamenala dcérska spoločnosť CIG Pannónia Pénzügyi Közvetítő Zrt. založená 29. 11. 2018, v ktorej má skupina 95 % podiel. Poistný a finančný sprostredkovateľ pôsobiaci ako závislý agent sprostredkoval poistné zmluvy s výškou poistného v hodnote takmer 50 miliónov forintov a v apríli začala pôsobiť aj v oblasti sprostredkovania úverov.

Vlastné imanie spoločnosti CIG Pannónia vzrástlo z 17,392 mld. forintov na konci roka 2018 na 17,751 mld. forintov, čo predstavuje nárast o 2 percentá v roku 2019. Vlastné imanie sa v prvom štvrťroku zmenilo v dôsledku zúčtovania celkového súhrnného výsledku. Podľa Solventnosti II kapitálová primeranosť k 31. marcu 2019 predstavuje 323 %, pričom kapitálová primeranosť poisťovne poskytujúcej majetkové poistenie je 181 %, tým pádom obe spoločnosti spĺňajú minimálnu úroveň kapitálovej primeranosti na úrovni 150 %, ktorú očakáva Dohľad nad finančným trhom.