> Hlavná stránka | Správy

Správy

Rýchle hlásenie: skoro 2,5 miliardy zisku u skupiny CIG Pannónia v prvom polroku
Späť

22. augusta 2017

Rýchle hlásenie: skoro 2,5 miliardy zisku u skupiny CIG Pannónia v prvom polroku

Uzavrel sa proces zlúčenia nedávno nadobudnutých poisťovní a údaje predaja sa naďalej zlepšovali, takýmto spôsobom skupina CIG Pannónia zaznamenala zisk 2,484 miliardy forintov, len z poistného získala skoro o 50 percent lepší výsledok ako v prvej polovici minulého roka – skupina má to takto uvedené údaje v rýchlej správe za druhý štvrťrok tohto roka, ktorá bola vypracovaná podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Skupina CIG Pannónia dnes uverejnila konsolidovanú neauditovanú správu, vypracovanú podľa medzinárodných účtovných štandardov s finančnými údajmi za druhý štvrťrok. V posledných šiestich mesiacoch došlo k významným zmenám v životne poisťovacej skupiny, ktorá je v maďarskom vlastníctve. V zmysle rozhodnutia verejného zhromaždenia z apríla bola ukončená fúzia Pannónia Biztosítók. Po potrebných schváleniach zo strany dozorného orgánu 30. júna minulého roka, dva poisťovne, ktoré boli získané od bavorského majiteľa, boli fúziované do oblasti životného resp. majetkového poistenia skupiny CIG Pannonia.

Spoločnosť CIG Pannónia v súlade so svojou obchodnou stratégiou začala s čistením profilu, nakoľko chce upriamiť svoju pozornosť len na tie špecifické produkty, medzery na trhu,  kde bude schopná vyvíjať konkurencieschopné produkty a tieto bude môcť predávať s výhodnou efektivitou. V súlade s rozhodnutím verejného zhromaždenia spoločnosti pri nákupe boli prevedené na spoločnosť Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. produkty – povinné poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mortorového vozidla, resp. produkty poistenia bývania (budov, domácnosti) – a po získaní potrebných povolení – táto tranzakcia sa realizovala v súlade s plánom – od 01. júla.

Okrem „vyčistenia” profilu a paralelne s právnou fúziou a začala aj výmena informačných systémov a príprava migrácie zmlúv do evidenčných systémov, ktoré sú používané CIG Pannónia. Ako prvý krok sa budú nároky na usporiadanie škôd neživotných poistení realizovať od 1. mája cez systémy CIG Pannónia. Do 1. júla 2017 sa realizovala migrácia portfólia zmlúv všeobecných poistení do systémov IT, ktoré používa CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (v ďalšom len „EMABIT”). Súbežne s migráciou IT sú koordinované aj prevádzkové kroky a operácie, zlúčenie jednotlivých oblastí.

Bolo vynesené strategické rozhodnutie o tom, že sa EMABIT vráti do podnikania – do divízie v oblasti casco pre obyvateľov, na tento účel dobrý základ vytvorilo portfólio retailové casco, ktoré nadobudol  fúziou so spoločnosťou na poistenie majetku.

Spoločnosť CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. uzavrela dohodu o strategickej spolupráci s akciovou spoločnosťou MKB Bank Zrt. V zmysle tejto dohody obidve spoločnosti dlhodobo spolupracujú a v rámci tejto spolupráce začali predávať v sieti pobočiek MKB dôchodkové a životné poistenia spoločnosti CIG Pannonia, a zástupcovia poisťovne - spoločnosti CIG Pannonia ponúkajú svojim zákazníkom aj produkty MKB Bank. So strategickou dohodou medzi MKB Bank a CIG Pannonia sa naďalej posilňuje vzájomná spolupráca medzi týmito dvoma spoločnosťami, ktorá priniesla už aj doteraz úzku spoluprácu so vzájomnými výhodami.

Údaje druhej štvrťročnej rýchlej správy už odrážajú všetky tieto významné zmeny. V druhom štvrťroku roka 2017 CIG Pannonia dosiahla zisk 2 484 miliárd forintov, pričom celkový komplexný zisk je 2,425 miliardy forintov. Výsledok pripadajúci na jednu akciu akcionárov spoločnosti bol v prvom polroku 40,2 HUF / akcia. Tento výnimočný výsledok jednorázovo ovplyvnil tzv. „badwill” zúčtovaný v dôsledku akvizície a celkový zisk vo výške 3,197 miliardy HUF z precenenia nákladov z podnikových kombinácií, resp. strana na hodnote majetku držaného na predaj vo výške 399 miliónov HUF.  Zároveň je dôležité už teraz zdôrazniť, že výsledok portfólia nadobudnutých poisťovateľov by mohol znížiť očakávané výsledky spoločnosti CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. a očakávaný výsledok Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. za rok 2017.

Poistné firemnej skupiny dosiahlo v prvej polovici roka 2017 výšku 12 602 miliárd HUF, čo predstavuje nárast o 50 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V odvetvovej zložke má segment neživotného poistenia 74-percentný nárast výnosov z poistného podľa IFRS, zatiaľ čo príjmy z poistného podľa metodiky IFRS v segmente životného poistenia sa v porovnaní s prvou polovicou roku 2016 zvýšili o 38 percent.

V oblasti životného poistenia sa výkon vlastnej siete naďalej zlepšoval: 111% novej akvizície v roku 2016, v prvej polovici roka. Ale aj sprostredkovateľský kanál mal vynikajúce splnenie, ich výkon bol o 148 percent vyšší ako v minulom roku, a vďaka akvizíciám – bankový kanál sa zvýšil takmer na 21 násobok. Plnenie za I. polrok na základe nových aktivít v oblasti životného poistenia bolo 1,425 miliardy HUF, čo je 173 percent výsledku z prvej polovici predchádzajúceho roka. V oblasti neživotného poistenia dokonca bol prekročený aj tento výsledok: nanovo získané aktivity sa za prvých šesť mesiacov roku 2016 zvýšili o 203 percent.

Nad rámec aktivít na silnú a stabilnú finančnú pozíciu spoločnosti CIG Pannonia poukazuje aj tá skutočnosť, že vlastný kapitál spoločnosti vzrástol za rok o 80 percent a dosiahol 6,396 miliardy forintov. Okrem toho konsolidovaný pomer platobnej schopnosti spoločnosti podľa Solvency II na konci prvého štvrťroku roku 2017 predstavoval 227%, čo je výrazne nad 50% volatilnej rezervy požadovanej dozorný norgánom – úroveň 150%.