> Hlavná stránka | Správy

Správy

Rozšírený výber podielových fondov – s výhodnejšími podmienkami
Späť

Rozšírený výber podielových fondov – s výhodnejšími podmienkami

Vážený klient!        

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. sa neustále snaží poskytnúť svojim zákazníkom čo najširšiu škálu služieb na najvyššej možnej úrovni. Za týmto účelom naša Spoločnosť preskúmala okruh ponúkaných podielových fondov a rozhodla sa ho upraviť. V tejto súvislosti budú za účelom efektívnejšej práce zlúčené viaceré podielové fondy zamerané na rovnakú oblasť, ktoré majú (takmer) rovnakú investičnú politiku, pričom úmerne k nárastu čistej hodnoty aktív jednotlivých fondov,  môžu byť podielové fondy menežované naďalej s menšími nákladmi, v dôsledku toho môžu byť schopné dosiahnuť vyššie výnosy. Okrem toho sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku podielových fondov o širšiu paletu produktov, ktorá umožní našim zákazníkom dosiahnuť nové typy investičných stratégií, čo nepriamo zvyšuje nákladovú efektivitu jednotlivých podielových fondov. V súlade s vyššie uvedenými zmenami s účinnosťou od 01.07.2015 naša Spoločnosť zatvorí  niekoľko podielových fondov, namiesto ktorých zároveň budú zavedené nové podielové fondy zamerané na rovnakú investičnú oblasť. Presné podrobnosti sú opísané v bode 1.

1.    Zmena ponuky podielových fondov

a.    Uvedenie fondov predstavujúcich novú investičnú stratégiu
Od 1.7.2015 niekoľko podielových fondov, ktoré sú už v ponuke Poisťovne uvedieme vo vzťahu k produktom, pre ktoré neboli doteraz dostupné. Predstavenie investičných politík a strategických zložení nových podielových fondov, ako aj rizík, ktoré sú typické pre podielové fondy môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: http://www.cigslovensko.sk/penazne-fondy/informacie-o-penaznych-fondoch. Na rovnakom mieste môžete nájsť všeobecné pravidlá investičnej politiky, ktoré sa vzťahujú na každý podielový fond. Nové podielové fondy sú nasledovné:

•    Eurový podielový fond Absolútny výnos Pro
Podielový fond so stredným rizikom, ktorého dlhodobým cieľom je dosiahnutie vyššieho výnosu,  ako poskytujú štátne cenné papiere, pri prijímaní adicionálneho rizika V záujme dosiahnutia nadvýnosu podielový fond kupuje a tiež predáva nástroje s vyšším rizikom, spoliehajúc sa v zásade na  fundamentálne analýzy, ale zohľadňujúc aj načasovanie na technickej báze. Od tradičných investičných podielových fondov sa líši okrem širokého súboru nástrojov aj v tom, že má možnosť dosiahnuť výnos nielen na stúpajúcom ale aj na klesajúcom trhu. Investičnú politiku podielového fondu správca portfólia uskutočňuje nepriamo použitím iných investičných fondov. Odporúčaná minimálna doba investovania: 3-4 roky

•    Eurový Aktívny Zmiešaný podielový fond Pannónia Pro
Podielový fond so stredným rizikovým zaradením, ktorého cieľom je dosiahnutie vyššieho výnosu,  ako poskytujú štátne cenné papiere vďaka flexibilnej investičnej politike prostredníctvom najvhodnejších alokačných nástrojov v súčasnom trhovom prostredí. V záujme dosiahnutia cieľového výnosu sa investície zvolené za podielovými fondmi môžu flexibilne meniť: správca portfólia na regionálnej úrovni a na úrovni tried aktív má široké možnosti na vytvorenie investičnej štruktúry. Tieto voliteľné základné investície sa viažu k dostupným podielovým fondom CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pracovníci správcu portfólia spoliehajúc sa na svoje odborné zručnosti si v rámci pravidelnej analýzy trhov volia také prostriedky za podielovými fondmi, v ktorých vidia pri súčasnom trhovom prostredí rastový potenciál. Cieľom podielového fondu je, aby Klientom ponúkol službu naviac, pomocou ktorej nemusia neustále skúmať a znovu preskupovať investície medzi dostupnými podielovými fondmi, ale aby, spoliehajúc sa na odborné zručnosti Správcov portfólia, pomocou Poisťovne dosiahli všetky ponúkané investičné možnosti z aktívne riadenej investičnej štruktúry podielového fondu v rámci jedného podielového fondu pri súčasných trhových očákavaniach. Odoporúčaná minimálna doba investovania: 3-4 roky

•    Eurový medzinárodný Zmiešaný podielový fond Kolumbus Pro
Podielový fond so stredným rizikovým zaradením, ktorého cieľom je, aby Klienti mali k dispozícii čo najširšie spektrum globálnych finančných trhov. Fond sa pri širokej regionálnej alokácii snaží o diverzifikáciu medzi niektorými triedami aktív (akcie, dlhopisy, devízy), vzhľadom na to, aby dlhodobejšie umožnil dosiahnuť čo najvyšší výnos. Odoporúčaná minimálna doba investovania: 5 rokov

•    Eurový akciový podielový fond Pro severoamerický
Podielový fond s vysokým rizikovým zaradením, ktorého cieľom je, aby vytvorením súboru investícií rôzneho typu poskytoval možnosť na získanie podielu z investičných výnosov pochádzajúcich z hospodárskeho rozvoja severoamerického regiónu. Odoporúčaná minimálna doba investovania: 5 rokov

•    Eurový akciový podielový fond PRO globálneho vyspelého trhu
Podielový fond s vysokým rizikovým zaradením, ktorého cieľom je, aby vytvorením súboru investícií rôzneho typu poskytoval možnosť na získanie podielu z investičných výnosov pochádzajúcich z hospodárskeho rozvoja globálnych vyspelých krajín s trhovým hospodárstvom. Odoporúčaná minimálna doba investovania: 5 rokov

•    Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky
Podielový fond s vysokým rizikovým zaradením, ktorého cieľom je, aby vytvorením súboru investícií rôzneho typu poskytoval možnosť na získanie podielu z investičných výnosov pochádzajúcich z hospodárskeho rozvoja východoeurópskych krajín. Odoporúčaná minimálna doba investovania: 5 rokov

•    Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum
Podielový fond s vysokým rizikovým zaradením, ktorého cieľom je dlhodobé zveľaďovanie investovaného kapitálu pri zohľadnení rozloženia rizika. Suroviny sú kvôli ich sezónnej volatilite vysoko rizikové investície odporúčané na dlhú dobu. Burzová cena jednotlivých surovín môže krátkodobo vykazovať značné výkyvy. Podielový fond investuje aspoň 80% svojho kapitálu do kolektívnych investičných foriem, ktoré investujú v miere určenej v referenčnom indexe do drahých (zlato, striebro) a priemyselných kovov (meď, hliník, zinok, nikel), ďalej do platiny a paládia. Odoporúčaná minimálna doba investovania: 5 rokov

b.    Výmena podielových fondov na podielové fondy s rovnakou investičnou stratégou
Vzhľadom k vyššie špecifikovaným  zlúčeniam podielových fondov sa vykonáva výmena technického rázu v prípade viacerých podielových fondov, ktoré sú k dispozícii pre vašu zmluvu: podielové fondy  doteraz dostupné pre zmluvy sa uzatvárajú k  01.07.2015 a  nahradia ich nové podielové fondy s rovnakou investičnou stratégiou a s rovnakými rizikami. Výmena podielových fondov je potrebná v dôsledku zlúčenia podielových fondov, základné investície výmenou podielových fondov nie sú ovplyvnené. Zlúčením podielových fondov úmerne k nárastu čistej hodnoty aktív jednotlivých fondov môžu byť podielové fondy  menežované naďalej s menšími nákladmi, v dôsledku  čoho môžu byť schopné dosiahnuť vyššie výnosy.

Zoznam zanikajúcich podielových fondov a nových podielových fondov, ktoré  budú  uvedené namiesto nich:

Zanikajúci podielový fond Nový podielový fond uvedený

namiesto zanikajúceho fondu
Eurový akciový podielový fond PRO

rozvojových trhov

Eurový akciový podielový fond Mozaika

rozvojových trhov Pro
Eurový akciový podielový fond PRO

indický

Eurový indický akciový podielový fond

Ganga Pro
Eurový akciový podielový fond PRO

čísnky 

Eurový čínsky akciový podielový fond

Jang-c’-ťiang Pro
Eurový akciový podielový fond ruský
Eurový ruský akciový podielový fond

Ural
Eurový akciový podielový fond PRO

ruský

Eurový ruský akciový podielový fond

Ural Pro


Okrem vyššie uvedených uskutočníme ďalšie výmeny medzi podielovými fondmi so zameraním na región Latinskej Ameriky. Zoznam zanikajúcich podielových fondov a nových podielových fondov,  ktoré budú uavedené namiesto nich:

Zanikajúci podielový fond Nový podielový fond uvedený

namiesto zanikajúceho fondu
Eurový akciový podielový fond 

latinskoamerický
Eurový latinskoamerický akciový

podielový fond Amazonka
Eurový akciový podielový fond Pro

latinskoamerický

Eurový latinskoamerický akciový

podielový fond Amazonka Pro

Kapitál zo zanikajúcich podielových fondov - pokiaľ nie je ustanovené inak - bude prevedený do pridruženého podielového fondu s (takmer ) rovnakou investičnou politikou. Podrobnosti o zániku podielových fondov, o postupe  uvedenia nových podielových fondov a o súvisiacich kapitálových prevodoch obsahujú body 2 až 4.

Predstavenie investičných politík a strategických zložení podielových fondov ponúkaných Poisťovňou, rovnako aj rizík, ktoré sú typické pre podielové fondy - ako aj podrobné informácie vo vzťahu k novým podielovým fondom - môžete nájsť na nasledujúcom odkaze:http://www.cigslovensko.sk/penazne-fondy/informacie-o-penaznych-fondoch. Na rovnakom mieste môžete nájsť všeobecné pravidlá investičnej politiky, ktoré sa vzťahujú na každý podielový fond.

Zmena ponuky podielových fondov má za následok nasledujúce zmeny v zozname podielových fondov dostupných pre jednotlivé produkty:


Eurové podielové životné poistenie SIGNUM PRO

Zanikajúci podielový fond
Nový podielový fond uvedený

namiesto zanikajúceho fondu
Eurový akciový podielový fond

latinskoamerický
Eurový latinskoamerický akciový

podielový fond Amazonka
Eurový akciový podielový fond

ruský
Eurový ruský akciový podielový fond

Ural


Eurové podielové životné poistenie SIGNUM PRO

Zanikajúci podielový fond Nový podielový fond uvedený

namiesto zanikajúceho fondu
Eurový akciový podielový fond Pro

latinskoamerický
Eurový latinskoamerický akciový

podielový fond Amazonka Pro
Eurový akciový podielový fond PRO

rozvojových trhov
Eurový akciový podielový fond

Mozaika rozvojových trhov Pro
Eurový akciový podielový fond PRO

indický
Eurový indický akciový podielový

fond Ganga Pro
Eurový akciový podielový fond PRO

čísnky
Eurový čínsky akciový podielový

fond Jang-c’-ťiang Pro
Eurový akciový podielový fond Pro

ruský
Eurový ruský akciový podielový fond

Ural Pro

Eurový podielový fond Absolútny

výnos Pro

Eurový Aktívny Zmiešaný

podielový fond Pro

Eurový medzinárodný Zmiešaný

podielový fond Kolumbus Pro

 

Eurové investičné životné poistenie Pannónia Pro

Zanikajúci podielový fond Nový podielový fond uvedený

namiesto zanikajúceho fondu
  Eurový akciový podielový fond Pro

severoamerický
  Eurový akciový podielový fond Pro

globálneho vyspelého trhu
  Eurový akciový podielový fond Pro
východoeurópsky
  Eurový podielový fond

komoditného trhu Metallicum

 

2.    Presun investičných celkov zo zanikajúceho podielového fondu

Vzhľadom na zanikajúce podielové fondy Poisťovňa naposledy na 29.06.2015 (pondelok ) kótuje kurz a čistú hodnotu aktív a transakcie splatné 30.06.2015 týkajúce sa podielových fondov ešte budú realizované.
Poisťovňa, ak nie je ustanovené inak, aktuálnu hodnotu všetkých investičných celkov podľa kurzu z 29.06.2015, ktoré sú dňa 01.07.2015 v zanikajúcich podielových fondoch, presunie do podielových fondov uvedených v odseku č. 1. Pri kúpe investičných celkov Poisťovna aplikuje kurz nového podielového fondu zo dňa  29.06.2015. Za presun investičného celku vykonaný 07.01.2015 nebude Poisťovňa účtovať  poplatky.

Do 16.06.2015 máte možnosť  sa rozhodnúť,  či svoje investičné celky v zanikajúcom podielovom fonde chcete investovať odlišne ako je to uvedené v bode č. 1. Prvú žiadosť o výmenu podielového fondu, ktorá príde do tohto dátumu, v ktorej dáte pokyn na presun všetkých svojich investičných celkov nachádzajúcich sa v zanikajúcom podielovom fonde, Poisťovňa vybaví bezplatne.

3.    Automatické presmerovanie  platieb

V prípade , že 01.07.2015 v aktuálnom ustanovení vašej zmluvy o rozdelení platieb vo vzťahu k pravidelným a/alebo príležitostným platbám je uvedený niektorý zanikajúci podielový fond, Poisťovňa automaticky uplatní presmerovanie platieb do nového podielového fondu patriaceho k zanikajúcemu podielovému fondu. (viď bod č. 1) a z platieb prijatých po dátume 01.07.2015, časť priradenú k zanikajúcim podielovým fondom na základe prevládajúceho ustanovenia o rozdelení platieb umiestni v nových podileových fondoch. Po 01.07.2015 nemôže byť vydané ustanovenie o rozdelení/presmerovaní platieb, v ktorom je uvedený zanikajúci podielový fond.

4.    Zmeny v prevádzke služby Pannónia Navigátor

Vo vzťahu k službe Navigátor zanikajúce podielové fondy nahrádzajú nové podielové fondy, ktoré budú uvedené namiesto nich, prostredníctvom príslušného presmerovania platieb. V prípade nových podielových fondov uvedených namiesto zanikajúcich podielových fondov pohyblivý priemer a tolerančné pásmo sú rovnaké, ako v zanikajúcich podielových fondoch. V prípade Eurového podielového fondu Absolútny výnos Pro a Eurového Aktívneho Zmiešaného podielového fondu Pannónia Pro naša Spoločnosť neposkytuje službu Pannónia Navigátor, nakoľko účel tejto služby investičná politika vyššie uvedených podielových fondov už zabezpečuje. Eurový medzinárodný Zmiešaný podielový fond Kolumbus Pro z hľadiska služby Navigátor predstavuje rastový podielový fond, s parametrami 120-denný pohyblivý priemer a 3 % tolerančné pásmo, pričom Eurový akciový podielový fond Pro severoamerický, Eurový akciový podielový fond PRO globálneho vyspelého trhu, Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky a Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum Pro predstavujú tiež rastové podielové fondy, ale s parametrami 120-denný pohyblivý priemer a 7 % tolerančné pásmo.

5.    Prehľad úloh

Ak máte investície v zanikajúcom podielovom fonde, alebo v rozdelení vašich  platieb má podiel jeden alebo niekoľko zanikajúcich podielových fondov, ale ste spokojný s novými podielovými fondmi, ktoré boli uvedené namiesto nich, tak nič nemusíte robiť, Poisťovňa bude automaticky vykonávať výmeny podielových fondov a presmerovania  platieb. V prípade , že služba Navigátor bola platná na niektorý zo zanikajúcich podielových fondov, služba Navigátor bude naďalej platná na nový podielový fond  uvedený namiesto zanikajúceho podielového fondu.

Do 16.06.2015 máte možnosť sa rozhodnúť,  či svoje investičné celky v zanikajúcom podielovom fonde chcete investovať odlišne ako je to uvedené v bode č. 1. Ak vo vašom aktuálnom pokyne o rozdelení  platieb je uvedený jeden alebo  niekoľko zanikajúcich podielových fondov, ale v budúcnosti by ste nechceli investovať svoje  platby do nových podielových fondov uvedených namiesto nich, môžete požiadať o zmenu v žiadosti o presmerovanie  platieb zaslanej Poisťovni. Zmenou aktuálneho  pokynu o rozdelení platieb bude aj služba Navigátor vykonávať automatické výmeny podielových fondov iba vo vzťahu k podielovým fondom uvedeným v novom ustanovení/pokyne.


Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte sa obrátiť na sprostredkovateľa vašej poistnej zmluvy, alebo kontaktujte našu zákaznícku službu.


CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.