> Hlavná stránka | Poistný slovník

Poistný slovník

Ponuka (návrh)

Jednostranné písomné vyhlásenie, ktoré skoncipuje nárok na poistenie a smeruje k uzatvoreniu zmluvy. V právnom zmysle ponuku (návrh) nikdy nedáva poisťovňa, ale zmluvná strana, ktorá hľadá poistnú ochranu. Ponuka ešte nie je zmluvou; dvojstrannou dohodou sa stane až vtedy, ak poisťovňa túto ponuku prijme, alebo sa k nej nevyjadrí do 15. dňa prijatia ponuky (vznik zmluvy).

Všeobecné zmluvné podmienky

Zákonom stanovené, minimálne obsahové záležitosti, ktoré musí obsahovať každá poistná zmluva.

Antiselekcia

Antiselekcia. Snaha osôb, aby na ich riziká, ktoré sa istotne alebo s veľkou pravdepodobnosťou nastanú, hľadali – s ich utajením – poistné krytie.

Autoselekcia

Autoselekcia. Snaha osôb, aby v prípade zvýšeného ohrozenia alebo pocitu ohrozenia čo najrýchlejšie hľadali pre seba podľa možností najkomplexnejšiu poistnú ochranu.

Presmerovanie (poistné)

Zmena pomeru rozdelenia v budúcnosti splatných poistných medzi peňažnými fondmi v prípade unit-linked životných poistení.

Životné poistenie uzavreté k investíciam (unit-linked životné poistenie)

Poistenia, ktoré sú viazané k investičným jednotkám. Poisťovňa vloží poistné do investícií (peňažných fondov) podľa určenia klienta. Hodnota poistnej služby závisí od kurzu investícií, teda od výkonu peňažných fondov.

Poistenie

Poistenie je peňažný fond založený na rozdelení merateľných rizík a vytvorený z príspevkov členov spoločenstva s rizikom podobného druhu. Cieľom poistenia je uspokojenie potrieb súvisiacich s budúcimi poistnými udalosťami a spravovaním dôsledkov rizík.

Poistné

Suma platená zmluvnou stranou, ktorá vyjadruje cenu znášania rizika. Mieru poistného určuje pravdepodobnosť škody, ktorá sa zakladá na rôznych štatistikách. Podľa pravidelnosti platenia poistného môžeme hovoriť o ad hoc (jednorázovom) poistnom a pravidelnom (bežnom) poistnom.

Poistná udalosť

V zmluve popísaná predpokladaná udalosť v budúcnosti, v prípade ktorej poisťovňa zabezpečuje zmluvne popísanú poistnú službu (poistné plnenie).

Poistná zmluva (poistka)

Doklad o prijatí ponuky (návrhu), ktorým sa potvrdzuje vznik zmluvy; v prípade straty alebo zničenia ho možno nahradiť kópiu. Poistka obsahuje hlavné údaje zmluvy (osobné údaje zmluvnej strany, poisteného, oprávneného, službu poisťovne, poistné, odkaz na zmluvu určujúce poistné podmienky, dodatky).

Poistná suma

Suma popísaná v poistnej zmluve, k vyplateniu ktorej sa poisťovňa v prípade poistnej udalosti zaväzuje.

Poistné tajomstvo

Všetky údaje, informácie a fakty, ktoré sa vzťahujú na osobné okolnosti, majetkovú situáciu, hospodárenie a poistné zmluvy klienta poisťovne, brokera alebo poistného poradcu. Na spomenutých aktérov poistného trhu sa vzťahuje zachovanie mlčanlivosti aj v prípade, keď zmluva – z akéhokoľvek dôvodu – nie je uzatvorená.

Poistený

Poistený je ten, na osobu (život) ktorého sa poistná zmluva uzatvára. Na prevzatie poistnej sumy má právo poistený (alebo prostredníctvom neho oprávnený) aj v prípade, keď poistné platí zmluvná strana. Osoba poisteného a zmluvnej strany môže byť totožná, ale aj odlišná.

Odklad platenia poistného

Len písomne platná dohoda, ktorá sa vzťahuje na zaplatenie splatného poistného v neskoršom termíne. Počas odkladu platenia poistného je naďalej platné znášanie rizika zo strany poisťovne.

Kalkulácia poistného

Matematická a štatistická metóda, na základe ktorej vyčíslia protihodnotu rizika poisťovne, teda poistné.

Zníženie poistnej sumy pri neplatení poistného

Možnosť na zachovanie životných poistení aj bez platenia poistného. Doba trvania ostáva nezmenená, poistná suma sa však zníži.

Rezerva poistného

Rezerva tvorená a oddelená z poistných životného poistenia, ktorá slúži na krytie služieb spojených s neskoršími poistnými udalosťami (úmrtie, dožitie).

Vyhlásenie o zdravotnom stave

Dotazník k posúdeniu rizík životných a zdravotných poistení. Poistený spĺňa svoju oznamovaciu povinnosť takým vyplnením dotazníka, ktoré zodpovedá skutočnosti.

Zásada ekvivalencie

Základná zásada kalkulácie poistného, podľa ktorej očakávaná hodnota súčasnej hodnoty príjmov sa rovná očakávanej hodnoty súčasnej hodnoty výdavkov.

Poistenie dožitia

Taká zmluva o životnom poistení, službu ktorej plní poisťovňa na konci doby poistenia v prípade, že poistený žije.

Peňažný fond

Množiny majetku spravované oprávnenými finančnými inštitúciami (správcovia fondov, brokerské domy, investičné banky), ktoré sú vytvorené na základe určených investičných politík. Ich cieľom je maximalizovanie dosiahnuteľného výnosu prostredníctvom definovaných investičných stratégií. Peňažný fond môže byť smerovaný na investíciu do rôznych finančných inštrumentov (akcie, dlhopisy) alebo do iných nástrojov reálneho hospodárstva (nehnuteľnosť, trh s komoditami). V prípade unit-linked poistení sú poistné klientov investované do peňažných fondov a sú evidované ako investičné jednotky.

Prechod medzi peňažnými fondmi (zámena p. fondov)

Zmena pomeru rozdelenia hodnoty investičných jednotiek evidovaných na osobnom účte medzi jednotlivými peňažnými fondmi.

Životné poistenie

Zmluva, v ktorej poistná udalosť je spojená s úmrtím jednej fyzickej osoby (jedného poisteného) alebo viacerých fyzických osôb (viacerých poistených). V prípade, že poistná udalosť nastane, poisťovňa je povinná vyplatiť poistnú sumu podľa zmluvy.

Sledovanie hodnoty (indexácia)

V zmluve popísaná metóda na vylúčenie straty hodnoty poistnej služby z dôvodu inflácie; na základe tejto metódy poistné a poistná suma rastú podľa určenej miery. Obvykle táto miera závisí od inflácie.

Hlavné poistenie

Poistná zmluva uzatvorená na najdôležitejšie riziká, ku ktorej možno uzavrieť doplnkové poistenia (pripoistenia).

Životné poistenie pre prípad úmrtia (rizikové životné poistenie)

Poistná zmluva, ktorá poskytuje pokrytie výlučne pre prípad úmrtia poisteného počas trvania zmluvy.

Poistenie na krytie úveru

Poistná zmluva, ktorú si – ako poistku dlhu – vyžiada úverová inštitúcia alebo veriteľ. Poisteným je vždy dlžník, ktorý poistnú službu povolí na veriteľa už pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Oprávnený

Osoba oprávnená na službu podľa poistnej zmluvy a pomenovaná v zmluve. Ak oprávnený nie je pomenovaný, tak na služby pre prípad úmrtia poisteného bude oprávnený dedič poisteného. Na služby počas života poisteného (napríklad dožitie) je oprávnený poistený, ak nie je zvlášť určený oprávnený. Osobu oprávneného možno počas trvania platnosti zmluvy kedykoľvek zmeniť.

Doplnkové poistenie (pripoistenie)

Poistná zmluva uzavretá k hlavnému poisteniu, ktorá sa vzťahuje na ďalšie riziká. Ak hlavné poistenie zanikne, obvykle spolu s ním zanikne aj doplnkové poistenie (pripoistenie).

Riziko

Možnosť (pravdepodobnosť) náhodných udalostí pôsobiacich škodu. Riziko nazývame aj pravdepodobnosťou škody.

Posúdenie rizika

Posúdenie rizika je určenie reálneho, skutočného špecifického rizika a jeho porovnanie s kalkulovaným priemerným rizikom; cieľom posúdenia je zníženie alebo eliminácia antiselekcie.

Bezriziková investícia

Tú investíciu možno považovať za bezrizikovú, ktorá má inštitucionálnu alebo inú garanciu na dosiahnutie výnosu počas doby splatnosti. V praxi za takéto možno považovať cenné papiere štátnej pokladnice s krátkou splatnosťou.

Pôžička na základe poistky

Pôžička, ktorá na základe zmlúv životného poistenia je poskytovaná maximálne do výšky sumy spätnej kúpy (odkúpenia).

Oznamovacia povinnosť

Povinnosť poisteného, aby počas uzavretia zmluvy uviedla pre poisťovňu všetky okolnosti, ktoré sú podstatné z hľadiska znášania rizika. Poisťovňa obvykle poskytuje k plneniu tejto oznamovacej povinnosti dotazníky, formuláre na údaje. Ak poistený neplní túto svoju povinnosť, alebo uvedie nepravdivé údaje, poisťovňa sa môže odvolávať na oslobodenie od plnenia. Poisťovňa je oprávnená odmietnuť nárok na náhradu škôd z dôvodu porušenia oznamovacej povinnosti do piatich rokov od podpisu ponuky (návrhu) na uzavretie poistnej zmluvy.

Splatnosť (doba ukončenia zmluvy)

Kalendárne určený termín v poistnej zmluve, kedy zmluva stráca svoju platnosť, alebo kedy sa služba stane splatnou. Napríklad: životné poistenie dožitia.

Portfólio

Výraz portfólio sa používa vo viacerých významoch. Podľa najširšej definície znamená zloženie majetku, súhrn investícií (reálie, peňažné prostriedky), ktoré sú vo vlastníctve danej fyzickej alebo právnickej osoby (firmy). Portfólio možno chápať aj ako súhrn dlhopisov, akcií, ktoré možno považovať za jednu investíciu.

Reaktivácia

Opätovné zavedenie platnosti tých zmlúv (s pôvodným obsahom), ktoré zanikli z dôvodu neplatenia poistného. Podmienkou tejto reaktivácie je obvykle dodatočné zaplatenie nezaplatených poistných. Táto možnosť existuje jedine v prípade, keď je uvedená v zmluve.

Zmluvná strana

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a zaväzuje sa platiť poistné. Osoba zmluvnej strany je často totožná s poisteným.

Technický úrok

Minimálna úroveň výnosu, ku ktorej sa poisťovňa zaväzuje v spojitosti s investovaním rezerv a na ktorú berie ohľad pri kalkulácii poistného a rezervy životného poistenia. Mieru technického úroku maximalizuje právna norma.

Životné poistenie Term fix

V prípade životného poistenia Term fix poisťovňa každopádne vyplatí po dobe trvania poistenia poistnú sumu oprávnenému (bez ohľadu na to, či poistený žije alebo nie). Poistný charakter vyplýva z toho, že ak poistený umrie počas trvania doby platenia poistného, poisťovňa si prevezme povinnosť platenia poistného, to už netreba ďalej platiť. Je výhodnou formou predovšetkým pri sporení pre deti, veď dieťa sa dostane k potrebnej poistnej sume aj v prípade úmrtia poisteného (napr. rodiča) počas doby platenia poistného.

Diverzifikácia (rozdelenie majetku)

Investori majú obvykle vo svojom portfóliu viaceré, rôzne nástroje v záujme toho, aby pri ohraničenej rizikovej úrovni dosiahli čo najväčší možný výnos (redukcia rizika). Ak jedna z investícií dosahuje zlé výsledky, tak jej stratu môže kompenzovať zisk druhej investície.

Čakacia doba

Podmienka aplikovaná v prípade zmlúv životných, zdravotných poistení, podľa ktorej poisťovňa znáša jednotlivé riziká (úmrtie, choroba) len od neskoršieho termínu. Zákonom daná maximálna čakacia doba je šesť mesiacov.

Zmiešané životné poistenie

Zmieša dva základné typy životných poistení: služby rizikového životného poistenia a životného poistenia dožitia. Poisťovňa poskytuje službu (plnenie) pre prípad úmrtia v prípade úmrtia počas doby trvania poistenia, resp. službu (plnenie) pre prípad dožitia v prípade dožitia.

Životné poistenie zmiešaného typu na krytie úveru

Podstatou životného poistenia zmiešaného typu na krytie úveru je, že klient platí veriteľovi len úroky a manipulačné poplatky a pre poisťovňu pravidelné (bežné) poistné. Poistná suma životného poistenia zmiešaného typu sa rovná sume úveru, oprávneným poistenia je veriteľ. V prípade, že nastane poistná udalosť (v prípade úmrtia poisteného alebo v deň splatnosti) poisťovňa vyplatí sumu úveru veriteľovi, splatí kapitálový dlh poisteného.

Rizikové spoločenstvo

Skupina ľudí, ktorí sú vystavení totožným alebo podobným rizikám.

Spätná kúpa (odkúpenie)

Je jednou z metód zrušenia zmlúv životného poistenia pred ich splatnosťou (srokom). V takomto prípade poisťovňa vyplatí späť rezervu poistného v miere, akú určuje zmluva.

Dodatok

Dvojstranná dohoda dopĺňajúca typizované zmluvy; táto dohoda je organickou súčasťou poistnej zmluvy. Obsahuje podmienky, ktoré treba aplikovať v prípade zmluvy s dodatkom; tieto podmienky sa líšia od hlavného pravidla.