> Hlavná stránka | Časté otázky

Časté otázky

Kedy a pri akom kurze uskutoční poisťovňa prechod medzi peňažnými fondmi?

Zmluvná strana môže prostredníctvom písomného vyhlásenia – poslaným pre Poisťovňu – kedykoľvek požiadať o zmenu pomeru hodnoty investičných jednotiek jej osobného účtu medzi peňažnými fondmi. Poisťovňa uskutoční prechod (zámenu) medzi peňažnými fondmi podľa počtu jednotiek, ktorý je platný v deň obdržania žiadosti Poisťovňou, ako aj s ohľadom na kurz druhého hodnotiaceho dňa, ktorý nasleduje za dňom obdržania žiadosti.

Ak Zmluvná strana podá žiadosť na presmerovanie poistných, kedy vstupuje do platnosti nové rozdelenie poistného?

Zmluvná strana môže prostredníctvom písomného vyhlásenia – poslaným pre Poisťovňu – kedykoľvek požiadať o zmenu pomeru prerozdelenia v budúcnosti splatných pravidelných poistných a v budúcnosti platených ad hoc poistných medzi peňažnými fondmi. Poisťovňa  investuje identifikované poistné podľa nového pomeru prerozdelenia od pracovného dňa, ktorý nasleduje po dni obdržania žiadosti.

Kedy a pri akom kurze investuje Poisťovňa zaplatené ad hoc poistné?

Ak vhodné identifikačné prvky sú k dispozícii, poisťovňa identifikuje poistné najneskoršie v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni príchodu poistného. Poisťovňa pripíše k zmluve identifikované poistné vo forme investičných jednotiek a to v deň identifikovania. Poisťovňa premení poistné na investičné jednotky podľa kurzu hodnotiaceho dňa, ktorý predchádza dňu pripísania poistného a to podľa pomeru rozdelenia pravidelného poistného medzi peňažnými fondmi. Ak Zmluvná strana počas predloženia ponuky neurčí pomer rozdelenia ad hoc poistných medzi peňažnými fondmi, celé poistné bude investované do Eurového peňažného fondu finančného trhu s chráneným kapitálom.

Kedy sa vykonáva vyplatenie v prípade spätnej kúpy (odkúpenia)?

Poisťovňa vyplatí sumu spätnej kúpy (odkúpenia) pre Zmluvnú osobu do 8 dní po príchode všetkých potrebných dokumentov. Vyplatením celkovej sumy spätnej kúpy (odkúpenia) zmluva zaniká.

Čo sa stane, ak zmluvná strana zaplatí pravidelné poistné pred splatnosťou?

Poisťovňa premení zaplatené, identifikované poistné na investičné jednotky podľa kurzu hodnotiaceho dňa, ktorý predchádza dňu pripísania poistného a to podľa pomeru rozdelenia ad hoc poistných do peňažných fondov. Pri absencii takéhoto riešenia je poistné premenené na investičné jednotky podľa pomeru, ktorý je platný v prípade rozdelenia pravidelného poistného. Poisťovňa zníži v deň splatnosti pravidelného poistného počet kúpených investičných jednotiek podľa sumy splatného pravidelného poistného, a potom splatné poistné – znížené o administratívny poplatok a alokačný poplatok – premení na investičné jednotky podľa pomeru rozdelenia pravidelného poistného medzi peňažnými fondmi. Poisťovňa pri týchto úkonoch používa kurz hodnotiaceho dňa, ktorý predchádza dňu realizácie. Tento kurz sa môže líšiť (môže byť väčší alebo menší) od kurzu, akým zaplatené poistné premenili na investičné jednotky. Tak sa pri prípadnom poklese kurzu môže stať, že hodnota investičných jednotiek kúpených po zaplatení poistného nezabezpečuje krytie na pravidelné poistné v čase splatnosti.

Čo sa stane v prípade automatického nahradzovania poistného?

Poisťovňa je oprávnená uhrádzať z ad hoc jednotiek – ktoré boli tvorené z ad hoc poistného – splatné pravidelné poistné a to najskôr v deň splatnosti, resp. ak predpísaná suma pravidelného poistného nie je k dispozícii na účte ad hoc poistného v deň splatnosti, tak v najskorší deň, keď toto krytie bude k dispozícii. Poisťovňa počas takéhoto procesu zníži počet kúpených investičných jednotiek podľa sumy splatného pravidelného poistného, a potom splatné poistné – znížené o administratívny poplatok a alokačný poplatok – premení na investičné jednotky podľa pomeru rozdelenia pravidelného poistného medzi peňažnými fondmi. Zníženie počtu ad hoc investičných jednotiek prebieha tak, aby sa po vyňatí jednotiek nezmenil momentálny pomer prerozdelenia hodnoty ad hoc účtu medzi peňažnými fondmi.


 

Skontaktujte nás!

Naši spolupracovníci sú k Vám dispozícii. Prosíme Vás, ak máte záujem o existujúcu zmluvu, v prípade rýchlejšieho spracovania, zadajte číslo poistnej zmluvy.


Prosíme Vás, napíšte rad čísiel na obrázku do poľa vedľa neho. Ak chcete nový rad čísiel, kliknite na obrázok!